Eugenio Gatti of La Miraja (Courtesy of The Piedmont Guy)